Salgsbetingelser Norsk Dragracing Gardemoen
  

CARS AS  SALGS- OG LEVERINGSVILK�R FOR DELESALG VIA VERKSTEDARBEID, OVER DISK OG PR POSTORDRE, 2007

 

 

PRISER:
CARS AS forbeholder seg retten til � endre sine priser og spesifikasjoner i v�rt produktutvalg, uten forvarsel. Ved bestilling av varer oppgis alltid gjeldende pris ekskl mva. CARS AS tar forbehold om evt skrivefeil eller endringer i v�re prislister p� www.sverrekahrsracing.no.

 

BETALING:
Alt salg skjer pr. kontant (inkl. kort) eller postoppkrav, alternativt pr. forskudd, dersom ikke annen avtale foreligger. Bedrifter, samt privatkunder med hyppige vareuttak, kan s�ke om kredittavtale. Selger har eiendomsretten til de solgte varene inntil kj�pesummen, evt. med tillegg av renter og andre omkostninger, i sin helhet er betalt, jfr pantelovens ��3-14.11.

Ved for sen betaling (kredittkunder) beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende satser.

 

VAREFORSENDELSE:
CARS AS sender daglig bestilte varer over hele landet. Frakt (porto + oppkrav) betales av kj�per. Selger er ikke ansvarlig for evt. fraktskader. Hvis fraktskader oppst�r m� det alltid skrives skademelding hos fraktselskapet (inkl. Posten) samtidig som varen hentes/mottas. Leveringstiden for lagervarer er 1-7 dager innenlands, avhengig av hva som avtales mht prioritet/pris post. For spesialbestilte deler oppgis ved bestilling forventet leveringstid fra produsent + postgang.  CARS AS fraskriver oss ansvar for evt forsinkelser for�rsaket av hhv produsent og av Posten/transport�r. Bestilte, uavhentede pakker medf�rer at kunden debiteres p�l�pte kostnader i forbindelse med retur.

 

ANGREFRIST OG BYTTERETT, INKL. RETURBETINGELSER/REKLAMASJON:
Ved varekj�p bestilt pr. telefon, fax, mail/web eller brev gjelder en angrefrist p� 10 dager etter at varen er innl�st. Varen m� i s� fall ikke v�re montert/brukt og skal returneres i uskadet i original emballasje. Det gis ikke retur/bytterett p� elektroniske komponenter. Retur m� alltid forh�ndsavtales med selger pr. mail, brev, fax eller telefon, og resultere i et returnummer, som retursendingen skal merkes med. Kvittering/faktura m� alltid f�lge evt. retursending. Returfrakt bekostes av kj�per. Retursendinger m� ikke sendes pr. oppkrav. I s� fall vil de ikke bli mottatt (nektet hentet).

All reklamasjon skal foreg� skriftlig og faktura/kvittering m� vedlegges varene, som innen 10 dager etter kj�p m� returneres i ren originalemballasje (uten tilgrising/oljefingre, teip etc). Selger skal godkjenne de returnerte delene for reklamasjon f�r utbetaling/varebytte/kreditering. Fraktkostnader i forbindelse med reklamasjon erstattes ikke, med mindre det dreier seg om feilekspedering fra selger. Fremmedarbeid  og/eller f�lgeskader dekkes ikke ved reklamasjon.  Kj�per forplikter seg til � kontrollere at delen(e) virkelig passer f�r montering og bruk.

Dersom kunden for eksempel returnerer en bremseskive med angivelig kast i, som m� videresendes produsent for kontroll, m� kunden f�rst betale for ny skive (dersom han ikke kan vente p� produsents avgj�relse), for s� � f� kreditt for skive med kast i, dersom dette stadfestes av produsent. Den person eller det verksted som evt har montert skiven(e) feil har det fulle ansvar for feil montering.

 

VED FEILBESTILLINGER:
Dersom kunden bestiller feil deler(gjelder kun lagerf�rte deler, se under) og �nsker � bytte disse, kan dette skje mot at returfrakt og ny frakt betales av kunden. Slikt bytte m� skje innen 10 dager etter at varen er innl�st, og betinger videre at emballasjen ikke er brutt eller tilgriset. Dersom kunden ikke �nsker � bytte varen mot annen vare, kan CARS AS utstede kreditnota med navn og kundenummer. Er det mangler p� returvaren, blir retur underkjent. Det samme gjelder dersom emballasjen er tilgriset etc.

 

SPESIALBESTILTE DELER:
Spesialbestilte deler/deler som ikke lagerf�res tas ikke i retur. Deler bestilt i hht delenummer byttes heller ikke.

 

GARANTI:
I utgangspunktet gjelder kj�pslovens bestemmelser. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt gis det 6 m�neders garanti mot fabrikasjonsfeil p� alle produkter. Garantien kan i enkelte tilfeller begrenses av den enkelte produsents/import�rs garantibestemmelser. Garantien omfatter kun fabrikasjonsfeil, ikke f�lgeskader. Garantien omfatter ikke feil som er oppst�tt pga kj�pers feilaktige bruk/montering av varen. Garanti p� produkter som motorer, gearkasser, convertere, startmotorer, dynamoer, elektriske komponenter m.v. er kun gyldig ved montering p� autorisert verksted. Ved evt. reklamasjon skal dokumentasjon p� dette vedlegges. Garanti p� batterier gjelder kun mot fabrikasjonsfeil. Dersom batteriet g�r tomt for str�m bortfaller all garanti (et utladet batteri kortslutter raskt).

For standard motorer gjelder garantien kun ved normalt bruk (se under). Garantien bortfaller helt dersom det gjelder en trimmet motor brukt til motorsport/racing, i konkurransesammenheng eller til hastighetstesting mv, inkl trimmede motorer til gatebruk og marinebruk. Dette da trimkomponenter utsettes for langt st�rre belastning under langt mer krevende forhold enn standard motorer (se under).

 

GODKJENNING:
Selger er ikke ansvarlig dersom kj�per monterer deler som ikke er godkjent brukt i kj�pers bil/b�t/etc. Videre er ikke CARS AS ansvarlig hvis kj�per monterer deler feilaktig med skade som f�lge.

 

UAVHENTEDE VARER:
En muntlig bestilling (ved personlig framm�te eller pr. telefon) er like bindende som en skriftlig bestilling (brev/fax/e-mail). Dersom bestilte, uavhentede varer kommer i retur til CARS AS, blir bestiller belastet frakt- og oppkravskostnader tur/retur etter Postens/fraktselskapets satser. N�r det gjelder spesialbestilte deler som ikke er lagerf�rt, vil kunden (bestiller) bli avkrevd avtalt bel�p ogs� for de bestilte delen(e).

 

AVBESTILLINGER:

Spesialbestilte deler kan ikke avbestilles dersom CARS ASs leverand�r allerede har sendt delene fra USA/produsent. All avbestilling m� skje skriftlig, og kunden vil i s� tilfelle motta en skriftlig bekreftelse p� evt. avbestilling.

 

 

CARS AS RUTINER OG VILK�R FOR KUNDEKLAGER/REKLAMASJONSBEHANDLING, MOTOR- OG BILVERKSTED:

 

1. Ansvar for faglig standard.

V�rt verksted innest�r for at utf�rt arbeid holder h�y faglig standard. Ved feil som skyldes arbeidets kvalitet eller deler/materialer som er benyttet, gir h�ndverkstjenesteloven kunden reklamasjonsrett i inntil 2 �r fra arbeidets utf�relse.

 

2. Framsetting av reklamasjonskrav.

Dersom  kunden oppdager eller f�r mistanke om feil ved utf�rt arbeid eller ved deler/materialer, m� kunden snarest  ta kontakt med v�rt verksted.

 

3. Utf�ring av reklamasjonsarbeid.

N�r feil ved reparasjonen er meddelt v�rt verksted innen frister angitt over, vil verkstedet utbedre feilen innen rimelig tid og uten kostnader for kunden. Utbedring av feilen skal skje ved v�rt verksted. M� kunden sette inn bilen/b�ten/motoren mv for utbedring av feilen ved et annet verksted, skal kunden innhente v�rt verksteds skriftlige forh�ndssamtykke til utf�relse av arbeidet der.

 

4. Ansvarsbegrensninger.

Utenfor verkstedets utbedringsplikt faller feil som kan tilbakef�res til et av f�lgende forhold som bileier styrer eller har ansvaret for:

*Bilprodusentens/import�rens serviceprogram er ikke fulgt.

*Trafikkskader og frostskader.

*Overbelastning, uriktig, risikofylt eller skj�desl�s bruk av bilen/b�ten/motoren mv, inkl ettermontering av lystgassanlegg, turbo, kompressor etc.

*Bruk av bilen/b�ten/motoren mv til hastighetstesting eller konkurransekj�ring (hastighetsl�p).

*Bilen/b�ten/motoren ombygges eller endres konstruksjonsmessig.

*Normal bruksslitasje eller normal korrosjon.

*Bruk av reservedeler av d�rligere kvalitet enn originaldeler.

 

5. Bilverkstedets erstatningsansvar.

Verkstedet er ikke ansvarlig for kundens indirekte �konomiske tap som f�lger av mangelfullt eller forsinket utf�rt arbeid, herunder ved at kunden under verkstedoppholdet m� unnv�re bilen/b�ten/motoren mv (avsavnstap), inkl utgifter til taxi/transport/reise, leiebil, hotell/overnatting mv. Overfor n�ringsdrivende kunder er verkstedet heller ikke ansvarlig for kostnader som oppst�r ved at reparasjonen er forsinket eller mangelfullt utf�rt, for eksempel utgifter til erstatningsbil.

 

6. Diverse:

CARS AS tilbyr transport og innend�rs lagerplass for kundebiler som for eksempel i forbindelse med motorbytte eller overhaling m� oppbevares i s� lang tid at v�rt verksted ikke har innend�rs p-plass.

Dette koster kr 600,- + mva pr vei for frakt og kr 1.200,- + mva pr mnd for oppbevaring.

Dersom kunden velger � ha med medbragte/egenimporterte deler, kan v�rt verksted montere disse, men verkstedet vil i s� fall ikke ha garantiansvar mht disse delene. Videre vil vi ihht NBFs retningslinjer beregne oss et pt 35% p�slag (avanse) p� delene, i hht innkj�psverdi.

Kunden er gjort oppmerksom p� og er inneforst�tt med at det ved verkstedopphold kun tilbys utend�rs parkering/oppbevaring (om ikke annet er spesifikt avtalt). Kunden godtar full �konomisk og forsikringsmessig ansvar for bil/kj�ret�y, hva ang�r evt lekkasjer, innbrudd, herverk, tyveri eller andre p�f�rte skader eller uhell, med unntak av evt skader p�f�rt av CARS AS under arbeid eller pr�vekj�ring.